E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Zakoni i prava

Iz mirovinskog osiguranja

Prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71 od 08.07.1999.), gluhe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž, tj. na svakih 12 mjeseci računa se radni staž od 15 mjeseci.

Iz sustava zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25, od 21.02.2005.)

Slušna pomagala

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.
Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.
Osigurana osoba ima pravo samo na jedno od sljedećih slušnih pomagala:

1. Analogno slušno pomagalo

2. Digitalno slušno pomagalo

Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala određuje i provodi doktor medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, specijalist otorinolaringolog-audiolog koji izdaje i potvrdu za odabrano slušno pomagalo.

Djeca do navršene 18. godine života, koja se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva slušna pomagala.

Vanjski dijelovi Ugradbenoga slušnog pomagala - "umjetna pužnica"

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na vanjski dio pužnice:

1. Procesor koji se nosi uz tijelo, ili

2. Zaušni tip procesora.

Osiguranoj osobi s ugrađenom umjetnom pužnicom osigurava se jednom godišnje redovna provjera ispravnosti uređaja pri ugovornom isporučitelju.

Surdotehnička pomagala

Osigurana osoba s potpunim gubitkm sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

1. Predajnik

2. Prijemnik za:

    a – svjetlosni ili vibracijski signal za budilicu

    b – alarm plača djeteta ako ima dijete mlađe od dvije godine života

3. Faks uređaj

Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha, pravo na pomagala iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ostvaruje samo jedna osigurana osoba u zajedničkom kućanstvu.

Iz sustava socijalne skrbi

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.103, od 26.06.2003),

–gluhe i gluhoslijepe osobe stječu pravo na doplatak za pomoć i njegu, u punom iznosu ako osoba nije osposobljena za samostalan život i rad, odnosno u smanjenom iznosu za osobe osposobljene za rad, bez obzira na imovinski cenzus.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.103, od 26.06.2003., članak 7), navedeno je

– radi prevladavanja komunikacijskih i mobilnih poteškoća gluhe i gluhoslijepe osobe imaju, u svezi sa sklapanjem pravnih poslova i postupcima ostvarivanja iz socijalne skrbi, pravo na tumača.

Ostala prava i povlastice

Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu(NN br.97 od 30.9.2000.)

– gluhe osobe uz ostale kategorije invalida imaju pravo na 75 % popusta na cijenu vozne karte za četiri putovanja godišnje vlakom i trajektom.

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN br.35/2000. i 42/1995)

– temeljem tog zakona gluhe osobe ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta. Ova se povlastica može koristiti uz predočenje članske iskaznice.


– T-COM popust 50% pretplate i 100 besplatnih impulsa.

– HAK daje 50% popusta na godišnju članarinu.

– VIP-net GSM daje mogućnost kupnje mobitela uz povoljnije uvjete, oslobađanje od pretplate i nižu cijena poruka.

-- HRT oslobađa od plaćanja mjesečne pristojbe u visini od 50% gluhe osobe (100% oštećenje sluha).