Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije

       Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje djece i mladeži koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života i ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. Udruga ima svojstvo pravne osobe upisom u registar kod Ureda za opću upravu u Bjelovaru. Udruga djeluje u skladu sa zakonom i Statutom na području Bjelovarsko-bilogorske županije pod nazivom: Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije.

       Sjedište Udruge je u Bjelovaru, T.G. Masaryka 8. Udruga je član Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih a i drugih organizacija i ustanova na svom području u čijoj je nadležnosti zaštita osoba s invaliditetom. U radu udruge nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. Rad udruge i njezinih tijela je javan. Javnost rad se osigurava preko pisanih materijala, izvještaja o radu i financijskom poslovanju, izvještavanjem članstva i javnosti putem javnih skupova i sredstava javnog informiranja (tisak, bilteni, radio i TV).

      Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Pojedini članovi Izvršnog odbora ili tajnik ,mogu zastupati i predstavljati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje predsjednik. Blagdan Udruge je Međunarodni dan gluhih koji se svake godine slavi zadnje nedjelje mjeseca rujna.