O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

STRATEŠKI PLAN UOOS BBŽ ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE

UVOD

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko –bilogorske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha ( gluhe,nagluhe i gluhoslijepe ) kao i roditelje djece i mladeži, koji nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Dosadašnji rad i aktivnosti UOOS BBŽ temeljio se na Planu i Programu rada usvojenim na Osnivačkoj ( studeni 2010.) i Godišnjoj skupštini Udruge (studeni 2012.). U svrhu usvajanja sustava osiguranja kvalitete rada , Udruga je provela strateško planiranje za razdoblje od siječnja 2013. do prosinca  2015.godine.  

Strateški plan UOOS BBŽ predstavlja rezultat analiza i planiranja  provedenih od strane zaposlenika, predsjednice , dopredsjednice i članova Izvršnog odbora : Boženka Stanša, Slava Pavičić, Marina Balenović, Mirko Dandić, Mara Rumiha, Sanja Lovrinović i Predrag Valjak, a usvojen je na sjednici Izvršnog odbora 07.siječnja 2013.godine. Odnosi se na razdoblje 2013.-2015. godine.

 

1. ANALIZA OKRUŽENJA U KOJEM UOOS BBŽ DJELUJE

Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je na sjeverozapadu Republike Hrvatske i zauzima površinu od 2.652 km2, što je 3,03 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Klimatska obilježja županije su umjereno hladne zime, topla ljeta te pretežno povoljna godišnja raspodjela padalina. Smještena je na području četiri karakteristične zemljopisne cjeline : Bilogore ( sjeverno i sjeveroistočno ), rubne masive Papuka i Ravne gore ( istočno), Moslavačke gore ( jugozapadno ) i doline rijeke Česme i Ilove ( zapadno, središnje i južno). Okružena je sa Koprivničko-križevačkom županijom na sjeveru,  Virovitičko-podravskom na sjeveroistoku, Sisačko-moslavačkom na jugu te Zagrebačkom županijom na zapadu što joj je omogućilo dobru prometnu i gospodarsku povezanost. U sastavu županije nalazi se pet gradova i osamnaest općina. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine u županiji živi 119.743 stanovnika, od čega u glavnom  upravnom, gospodarskom i kulturnom sjedištu županije, gradu Bjelovaru živi 40.443 stanovnika. Većina stanovništva živi u gradovima, a ostatak u selima.  

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u izvješću o osobama sa invaliditetom  u siječnju 2012.godine u RH živi 518.081 osoba sa invaliditetom  što je oko 12,1% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba sa invaliditetom, njih 204.505 ( 54,9 % ), je u radno-aktivnoj dobi 19-64 godine, u dobnoj skupini 65+ 195.380 osoba što čini 37,7 % , uz to osobe sa invaliditetom u dječjoj dobi  od 0- 9 godina u postotku od 7,4 %.

 Na području Republike Hrvatske ima 80.000 osoba oštećena sluha, od toga registriranih kroz članstva u udrugama 12.000,  od ukupnog broja osoba sa invaliditetom 12.765 osoba oštećena sluha što je 2,5 % ukupnog broja.  U Republici Hrvatskoj oko 69 % osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Oko 24 % ima srednju stručnu spremu,a samo je 3 % osoba sa visokom ili višom stručnom spremom.

U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji HZZ-a, 2.087 osoba ( 34,83 % ) nema radnog staža, a 1.734 osobe na Zavodu su prijavljene 5 i više godina.

Prema statističkim podacima Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje za 2012.godinu ukupno postoji  nezaposlenih osoba sa invaliditetom 6.212, od toga 2.571 žena, prema obrazovanju 148 ukupno bez škole ili nezavršene osnovne škole, od toga 53 žene, 768 sa završenom osnovnom školom, od toga 258 žena, 4.242 osobe sa srednjom stručnom trogodišnjom školom, od toga 1.817 žena; 850 osoba sa invaliditetom sa srednjom stručnom četverogodišnjom školom i gimnazijom, od toga 357 žena; 90 osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnih studija ili više škole, od toga 39 žena i 115 osoba sa fakultetom, akademijom, magisterijem, doktoratom, od toga 46 žena. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji evidentirana je 301 nezaposlena osoba sa invaliditetom.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  postoji 26 osnovnih škola, 15 srednjih škola, 3 fakulteta i to Ekonomski fakultet Rijeka, Studij sestrinstva i Studij mehatronike. Za učenike djeluju 2 učenička doma. Uz ove redovne obrazovne ustanove za obrazovanje odraslih postoji Pučko otvoreno učilište  i informatička učilišta Algebra i Ivora. Osobe sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj u najvećem dijelu, 77% žive u obitelji, 20 % ih živi samo, a u nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi 18 % osoba sa invaliditetom.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 1.360 udruga različitih djelatnosti.  Zbog tako velikog  broja udruga dolazi do problema sustavnog financiranja, iz tih  razloga važno je djelovanje na razvoju podupiranja  humanitarnih i neprofitnih organizacija i usmjerenih na kvalitetu života i  izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom ,tako i na gluhe i nagluhe osobe.

 

2. DJELOVANJE UOOS BBŽ

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko bilogorske županije ( UOOS BBŽ ) je osnovana 12. studenog  2010.godine u Bjelovaru na zahtjev 19 članova osnivača koji su istupili iz stare Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar iz razloga netransparentnog i nedemokratičnog rada, i u kojoj se nisu provodili nikakvi programi i projekti potrebni za ostvarivanje ciljeva i djelovanja prema Statutu u kojima bi članovi ostvarili svoja prava te povećali kvalitetu života.

Stara Udruga gluhih i nagluhih Bjelovar iz koje je istupilo veliki broj članova imala je dugu tradiciju iz 1970. –tih , no vodstvo zadnjih nekoliko godina zanemarilo je svrhu postojanja udruge, te same članove i njihova mišljenja, njihova djelatnost se bazirala samo na sportske aktivnosti male skupine članova te su se provodili samo njihovi interesi, za sve članove samo jedan izlet godišnje bez ikakvih projekata i programa koji su bili potrebni.

 Danas UOOS BBŽ posluje na adresi T.G.Massaryka 8 u Bjelovaru, u uredu u vlasništvu Grada Bjelovara, u sklopu Centra za Udruge, veličine  20m2 , koji se dijeli sa još 2 udruge. Uz to, u istom Centru imamo mogućnost korištenja zajedničke sale za održavanje većih skupova, sastanaka, radionica i obilježavanja važnih datuma i obljetnica. Od 2010. godine  broj članova od početnih 19 povećan je na  56 članova, od toga je 2 djece oštećena sluha predškolskog  uzrasta , 8 djece oštećena sluha školskog uzrasta, 19 mladih do 35 godina starosti i 27 osoba  do 75 godina starosti. Udruga broji 28 ženskih članica i 24 muška člana. Prema visini oštećenja sluha stupanj tjelesnog oštećenja članova kreće se od 40% do 100%. Najviši stupanj tjelesnog oštećenja od 70% do 100% ima 60 % članova sa potpunom gluhoćom i govornim problemima.

Svrha udruge je promicanje kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih potreba i interesa. Udruga je upisana u registar Ureda za opću upravu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  i sastoji se od slijedećih stručnih tijela : Skupština, predsjednicu, dopredsjednicu , Izvršni i Nadzorni odbor. Djelatnost, ciljevi i zadaci Udruge osoba oštećena sluha su vođenje stalnih aktivnosti u razvoju svih oblika društvenog života u sustavu društvene brige za osobe oštećena sluha, kako bi oni što bolje ostvarivali svoja prava i pravovremeno izvršavali svoje obveze, obavještavanje nadležnih ustanova i državnih organa o mogućim problemima gluhih osoba gdje je potreba pomoć šire zajednice i predlaže moguća rješenja tih problema, u suradnji sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih pomaže u rješavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu osoba  oštećena sluha, organizira društveni život svojih članova u svojim okvirima i u suradnji sa drugim invalidskim organizacijama i udrugama u obliku informiranja, prosvjetno-kulturno-rekreativnih i umjetničkih aktivnosti te vodi evidenciju o članstvu, imovini i financijskim sredstvima  Udruge. Neki od oblika provođenja slobodnog vremena su kreativne radionice ( izrada čestitki i slika tehnikom zlatoveza, radionice filcanja  neprerađene vune, radionice dekupaž  tehnike, izrada prigodnih božićnih  i uskrsnih aranžmana i druge kreativne radionice  te radionica „ Govorimo znakovni “ koja se kontinuirano provodi za potrebe upoznavanja hrvatskog znakovnog jezika za nove članove i za širu zajednicu ( obitelj članova, prijatelji i djelatnici koji se u svoma radu susreću sa gluhim osobama). Organiziraju se prema mogućnostima  izleti, redovna druženja članova, posjete drugim udrugama u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na društvenim događajima ( izložbe, predstave i sl.). Druženja članova provode se svaki četvrtak od 18 do 21 sat. Korisnici Udruge su iznimno zadovoljni radom udruge. Udruga je osigurala tumače/prevoditelje- pomoćnike  u nastavi za  4 učenika, od toga 3 u osnovnim školama i 1 učenika u srednjoj školi. Uz to gluhi članovi imaju na raspolaganju tumača/prevoditelja za uslugu komunikacije u rješavanjima  različitih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi  i drugim djelatnostima.

Dobra početna suradnja sa lokalnom, regionalnom i državnom upravom je ključ uspjeha Udruge, a stjecanje iskustva i kvalitetnu provedbu programa i projekata provodimo uz odličnu suradnju sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih i  Hrvatskim društvom tumača znakovnog jezika.

Neposredni korisnici i suradnici Udruge su pravosudna tijela, Gradska uprava grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, osnovne i srednje škole Bjelovarsko-bilogorske županije,privatni  starački dom .

Najveći problemi s kojima se Udruga susreće:

-         Financiranje troškova hladnog pogona i naknada za zaposlenike

-         Neprimijenjena zakonska regulativa

-         Neprimjereno izjednačavanje humanitarnih i socijalnih udruga sa ostalima

-         Nedostatak većeg stalnog prostora za aktivnosti većeg broja članova kao što su radionice, druženja, obilježavanje važnih obljetnica i dr.

-         Nedostatak mogućnosti financijske pomoći siromašnim članovima za ostvarivanje većeg broja izleta, ljetovanja i nabavu repromaterijala za razne kreativne radionice

-         Netransparentan način financiranja civilnog sektora od strane javnog

-         Neumreženost udruga sličnih djelatnosti i karaktera na nivou županije

-         Neprepoznata važnost ovog sektora u društvu

 

 2.1. Problemi i diskriminacija osoba oštećena sluha u svakodnevnom životu

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je,kao i u ostatku Republike Hrvatske,  nažalost još uvijek prisutna diskriminacija osoba sa invaliditetom. Unatoč zakonskim propisima koji su posvećeni ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, društvo i dalje ne daje u svakodnevici zadovoljavajuće rezultate. Najveći problem je nezaposlenost, niska visina dohotka, niska razina pristupa informacijama u javnom i političkom životu. Društvo je nedovoljno senzibilizirano za osobe sa invaliditetom, pa tako i za osobe oštećena sluha. Prilikom zapošljavanja poslodavci imaju lošu percepciju i odbijaju zaposliti osobe sa invaliditetom zbog navodne loše produktivnosti, izostajanja sa posla, visokom stupnju rizika od ozljeda, visoke cijene osiguranja te moguće nespremnosti ostalih radnika da ih prihvate kao suradnike u radnom okruženju.

Osobe oštećena sluha imaju komunikacijsku barijeru u aktivnostima koje se tiču društvenog života u cjelini, uključujući obrazovanje. Gluhe i nagluhe osobe najčešće su radno sposobne za samostalno obavljanje raznih poslova za koje su se školovale ili bilo kakvih pomoćnih poslova  uz povremenu pomoć tumača / prevoditelja . Nažalost, još uvijek je prisutan problem nedovoljne educiranosti javnosti o izazovima i potrebama osoba oštećena sluha. Osobe oštećena sluha se još uvijek zbog svog tjelesnog oštećenja oslanjaju na prepuštanje odluka drugim osobama, što u konačnici rezultira manjkom samopouzdanja i osjećaja kontrole nad vlastitim životom.

 

 2.2. Projekti i programi  UOOS BBŽ

1.      Promicanje kvalitetnijeg života gluhih korisnika

2.      Održavanje i osnaživanje socijalnih sposobnosti korisnika ,potpora okoline s kojom dijele kulturu i jezik

3.     Tumač/prevoditelj –podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera na području Bjelovarsko-bilogorske županije

4.      Pomoćnici u nastavi djeci oštećena sluha u redovnom školovanju

5.      Radionica :“ Govorimo znakovni“

6.      Kreativne radionice

7.      Organizirani izleti

8.      Obilježavanje važnih datuma

  

2.3. Misija, vizija, vrijednosti i principi djelovanja
 

2.3.1. Misija

 Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici djece i odraslih osoba oštećena sluha.

2.3.2. Vizija

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece i odraslih osoba oštećena sluha.

2.3.3. Vrijednosti i principi djelovanja

Djelovanje Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije zasniva se na slijedećim vrijednostima :

1.Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanja različitosti

2.Neprihvatljivost svake diskriminacije i govora mržnje

3.Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa

4.Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima

5.Unaprijed dogovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti

6.Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenja i provedbi odluka

7.Odgovornost članova za dogovoreno i transparentnost u radu Udruge

8.Promicanje vrijednosti rada Udruge kod ostalog stanovništva u lokalnoj zajednici

9.Poštivanja Etičkog kodeksa ponašanja u Udruzi

 

3. ANALIZA UOOS BBŽ


3. 1. SWOT analiza

 

UNUTARNJE OKRUŽENJE

SNAGE

SLABOSTI

 

 • stalno rastući broj članova
 • osigurani uvjeti za rad, opremljenost informatičkom opremom
 • dobra suradnja sa institucijama
 • praćenje Zakona i propisa
 • sposobnost apliciranja na natječaje
 • sposobnost provedbe programa i projekata
 • spremnost na suradnju, timski rad i društveni napredak
 • dobra povezanost sa mrežom udruga i Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih
 • iskustvo u provedbi domaćih i projekata i programa
 • entuzijazam zaposlenika
 • prepoznatljivost Udruge u lokalnoj sredini
 • raznovrsnost projekata i programa koje udruga provodi
 • nesigurnost financiranja i zadržavanja postojećih radnih mjesta
 • teška gospodarska situacija
 • nedovoljna financijska sredstava za sve planirane aktivnosti
 • nedovoljan broj zaposlenih
 • nedovoljno aktivnijih članova
 • teritorijalna disperzija članova
 • loši egzistencijalni status velikog broja članova
 • loša prometna povezanost
 • nedostatak kadrova koji govore strane jezike

 

VANJSKO OKRUŽENJE

PRILIKE

PRIJETNJE

 

 • dobra suradnja sa lokalnim, regionalnim i državnim institucijama
 • dobra suradnja sa medijima
 • natječaji –prilike za financiranje
 • EU natječaji
 • približavanje EU integracijama
 • demokratizacija društva
 • povećanje socijalne osjetljivosti
 • razvoj politike prema osobama sa invaliditetom pa tako i prema osobama oštećena sluha na osnovu ratificiranja Konvencije UN kao osnova za državne mjere i programe
 • provođenje nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti
 • loša gospodarska situacija (smanjenje proračunskih sredstava za rad udruga)
 • neprovođenje u dovoljnoj mjeri postojećih zakona
 • pasivnost građana u zajednici na problematiku osoba oštećena sluha
 • izbori
 • nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja
 • neodrživ odnos prema osobama oštećena sluha
 • neetičan odnos lokalne zajednice
 • netransparentnost financiranja lokalne i regionalne jedinice samouprave
 • neprovođenje zakonskih regulativa

 

 3.2. Analiza dionika

·       članovi –gluhi i nagluhi korisnici usluga Udruge osoba oštećena sluha BBŽ

·       lokalna i regionalna samouprava (Bjelovarsko –bilogorske županija, Grad Bjelovar, Grad Garešnica, Grad  Grubišno Polje)

·       javne ustanove na području Bjelovarsko-bilogorske županije (Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Bjelovar, Hrvatski zavod za mirovinsko     osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

·       poslovni sektor (ljekarne Coner…)

·       druge udruge u županiji i Republici Hrvatskoj (Udruga invalida Bjelovar, Udruga za promicanje inkluzije Bjelovar, Udruga slijepih Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, većina drugih udruga osoba oštećena sluha u Hrvatskoj)

·       mediji  (lokalna televizija , regionalni program HTV-a, Net, Atila, lokalne  novine, Bjelovarski list, Internet portali…)

 

 4. STRATEŠKI CILJEVI UOOS BBŽ od 2013.-2015.godine

          4.1. Uključivanje osoba oštećena sluha u lokalnu i širu zajednicu

·        Senzibiliziranje zajednice o problematici osoba oštećena sluha

·        Promicanje jednakih mogućnosti i prava

·        Aktivnosti informiranja u obliku direktnog rada sa strankama sa područja socijalne skrbi, zdravstva, mirovinskog, obrazovanja i dr.

·        Širenje mreže korisnika usluga u suradnji sa HZZ, CSS, HZMO i dr. relevantnih ustanova

·        Poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva

·        Poticanje zapošljavanja gluhih i nagluhih članova

 

4.2. Unaprjeđenje i širenje socijalnih usluga za djecu i odrasle osobe oštećena sluha

·        Sudjelovanje u stvaranju mreže socijalnih usluga i suradnja sa relevantnim akterima

·        Zajedničke aktivnosti zagovaranja jednakih mogućnosti osoba oštećena sluha

 

         4.3. Organizacijsko jačanje upravljanja Udrugom

·        Povećati broj aktivnih članova

·         Priprema projekata i apliciranje za lokalne, regionalne, državne i EU natječaje te natječaje poslovnih subjekata

·        Razvoj Internet platforme za unutarnju i vanjsku komunikaciju te društvenu povezanost članova i suradnika

·        Informiranje javnosti putem Web stranice, medija, publikacija i dr.      U Bjelovaru 07.siječnja 2013.