Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni je dan osoba s invaliditetom, koji je 1992. godine završetkom Dekade osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, proglasila Generalna skupština

Iz Ministarstva socijalne politike i mladih podsjećaju da je dekada bila razdoblje podizanja svjijesti i zakonskih mjera za poboljšanje stanja osoba s invaliditetom i omogućavanja izjednačenih mogućnosti. Sukladno tome Skupština je uputila apel na države članice da Vlada je zauzela jasan stav prema deinstitucionalizaciji i transformaciji ustanova socijalne skrbi što uključuje razvoj modela skrbi koji se temelje na osnovnim ljudskim pravima iskažu posebnu pažnju na međunarodni dan u svrhu integracije osoba s Hrvatska je 30. ožujka 2007. godine u sjedištu UN-a u New York-u potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetominvaliditetom u društvo. Hrvatska kao članica UN-a podržala je taj apel.

Hrvatska je 30. ožujka 2007. godine u sjedištu UN-a u New York-u potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju te je 1. lipnja 2007. godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju. Time je Hrvatska bila 4. zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju, a 2. zemlja u Europi te jedina od zemalja izvan Europske unije.

U svrhu širenja mreže usluga u zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom Ministarstvo je u ovoj godini osiguralo financijske potpore za 129 trogodišnjih programa udruga osoba s invaliditetom u iznosu od 33.189.663,00 kuna. U svrhu osiguravanja održivosti usluga asistencije u 2013. godini odobreni su trogodišnji programi za 121 pružatelja usluga asistencije te je ukupno osigurano 36.256.516,79 kn za 631 korisnika usluge osobne asistencije, 52 tumača znakovnog jezika i 16 videćih pratitelja za slijepe osobe.

Vlada je zauzela jasan stav prema deinstitucionalizaciji i transformaciji ustanova socijalne skrbi što uključuje razvoj modela skrbi koji se temelje na osnovnim ljudskim Vlada je zauzela jasan stav prema deinstitucionalizaciji i transformaciji ustanova socijalne skrbi što uključuje razvoj modela skrbi koji se temelje na osnovnim ljudskim pravimapravima, dostupnost službama u zajednici i uspostavi podrške u skladu s potrebama svake osobe te promjenu uloge osobe s invaliditetom s pasivnog primatelja usluga u aktivnog sudionika u definiranju oblika skrbi i opsega trajanja podrške.

U tu svrhu Ministarstvo je u 2012. i 2013. godini iz domova socijalne skrbi kojima je osnivač RH deinstitucionalizirano ukupno 167 osoba s invaliditetom od čega 110 osoba s intelektualnim teškoćama i 57 odraslih osoba s psihičkim bolestima. 143 osobe uključene su u program organiziranog stanovanja na području Zagreba, Dugog Sela, Šibenika, Slavonskog Broda, Pakraca, Lipika, Bjelovara, Osijeka, Lobor Grada, a 24 odrasle osobe s psihičkim bolestima smještene su u udomiteljske obitelji.

 
03-12-2013